RPC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ศาลแพ่งพิพากษา บริษัทไม่ต้องจ่ายเงิน 1.56 พันลบ.พร้อมดอกเบี้ยให้ PTT

RPC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ศาลแพ่งพิพากษา บริษัทไม่ต้องจ่ายเงิน 1.56 พันลบ.พร้อมดอกเบี้ยให้ PTT

    ตามที่ บริษัทฯ ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ขอให้ศาลแพ่งมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ที่ให้บริษัทฯต้องชำระราคาค่าวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดิว (CR) งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน 1,555 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9.375 ต่อปี คิดจากเงินต้นจำนวน 1,518 ล้านบาท นับจากวันที่คำเสนอข้อพิพาท              (18 พฤษภาคม 2555) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.3492/2560 และต่อมาเมื่อเดือนกันยายน 2560 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.3789/2560 ขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้นำคำร้องทั้ง 2 คดีดังกล่าวข้างต้น มารวมพิจารณาเข้าด้วยกันนั้น
  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ พ.3492/2560 และคดีหมายเลขดำที่ พ.3789/2560 โดยพิพากษาว่าให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 78/2555 คดีข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 37/2560 ให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน (PTT)