SFLEX ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

SFLEX ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

                ดร.สมโภชน์  วัลยะเสวี   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด  (มหาชน)  หรือ SFLEX  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  เมื่อวันศุกร์ที่ 24  กรกฎาคม  2563  โดยโครงการความร่วมมือนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษา และร่วมเป็นเครือข่ายการวิจัย ให้เกิดการเชื่อมโยงทางวิชาการและการปฏิบัติงานจริง  สร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยื