TEAMG โรดโชว์ จังหวัดนครสวรรค์

TEAMG โรดโชว์ จังหวัดนครสวรรค์

โรดโชว์ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัทนายชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ TEAMGเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services)และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 1จากขวา)ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย(ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมด้วยนางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ (ที่2จากขวา)รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ่ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเร็ว ๆ นี้