TWPC คว้ารางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021

TWPC คว้ารางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021

คุณโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC   เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเกียรติยศ  เนื่องในโอกาสที่ บริษัทไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ประจำปี 2564 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในรูปแบบ Virtual Award Ceremony ซึ่งมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลฯ

โดยโครงการ CSR-DIW เป็นโครงการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการพนักงานที่ให้มากกว่ากฎหมายแรงงาน ทำให้พนักงานมีโอกาสเลือกสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองและครอบครัว ส่งผลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดูแลสุขภาพอนามัย และสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร